Nguyễn Dạ Yến

Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn An Thúy

Cổ đông sáng lập